Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата

 
СПИСЪК НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ “РЕСТСТРОЙ” ЕООД
ОБЕКТИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
ПРАИСТОРИЯ
АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ – ТРАКИЙСКИ СВЕТИЛИЩА
Община с.Баните обл. Смолян. Възложител: Община с.Баните 2008г.
Паметници от национално значение
Обекти в отдалечени и трудно достъпни места в Родопите. Датирани от V - ІV хилядолетие и късната бронзова епоха ХV – ХІ в. пр.Хр.
Изпълнени са : Цялостно почистване и обозначаване територията на светилищата. Укрепване на градежи и грунтове, консервация и полагане на защитни тъкани и пластове. Изграждане на подходи, информационни центрове парково обзавеждане и леки съоражения.

 

СВЕТИЛИЩЕ в местността “КАРАБОРУН” с. Дрянка

СВЕТИЛИЩЕ в местността “ЧУКАТА НА ГИДИКА” с. Гълъбово

СВЕТИЛИЩЕ в местността “ЧУКАРЯ” с. Босилково

АНТИЧНОСТ
ОДЕОН ПРИ ФОРУМА НА АНТИЧНИЯ ФИЛИПОПОЛ – РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ

Одеонът на Филипопол е открит през 1988 г. от археолозите З. Димитров и М. Мартинова. Разположен в североизточния ъгъл на Форума (Агората) на града, през 1995 г. Одеонът е обявен за културна ценност от национално значение като част от форумния комплекс. Той е с 300-350 места. Вероятно първоначално сградата е изпълнявала функцията на булевтерион (сграда на градския съвет), но по-късните строителни периоди говорят, че основното й предназначение е за театрална сграда. От направените анализи и проучвания става ясно, че Одеонът съдържа всички елементи, характерни за покритите театри: скене, орхестра и кавея.

 
АНТИЧЕН ФОРУМ СТАРА ЗАГОРА
ПРЕВРЪЩАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ ОТ АНТИЧНИЯ ПЕРИОД НА СТАРА ЗАГОРА В ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 03.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Реставрация и консервация на крепостни стени
Направа и монтаж на стъклен под с метална носеща конструкция
Консервационно укрепване оригинални мраморни декоративни елементи
Антична подова мозайка

 
РАННОХРИСТИЯНСКА БАЗИЛИКА "ЧЕРВЕНАТА ЦЪРКВА" КРАЙ ГР. ПЕРУЩИЦА
ЧЕРВЕНАТА църква между гр. Перущица и кв. Пастуша е забележителен архитектурно-исторически паметник, една от най-старите и най-оригинални в архитектурно отношение раннохристиянски базилики по нашите земи, а и на целия Балкански полуостров.

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 06.2012 – 04.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Реставрация и консервация на каменна и тухлена зидария
Укрепване консервация и реставрация на оригинални стенописи и мазилки
Благоустрояване на терена около църквата и приемната сграда

 
АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСЕРВАЦИОННO-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ПО РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА АНТИЧЕН СТАДИОН – ПЛОВДИВ ПО ПРОЕКТ „АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ – ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 05.2011 – 04.2012 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Реставрация и консервация на мраморната амфитеатрална структура
Частични възстановки на разрушени участъци от крепостен зид
Укрепване и хидрофобизация на мраморна амфитеатрална структура и антични зидове

 
АНТИЧНА ВИЛА ‘АРМИРА’

Римска вила І – ІV век. Ивайловград

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Възложител: Община Ивайловград 2008г.Консервация и реставрация на антични зидове, мозайки и каменна пластика 
 
АНТИЧЕН ТЕАТЪР-СЦЕНА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Областна администрация Пловдив 2008г.

Почистване, укрепване и консервация на каменна пластика на Античен театър - сцена гр. Пловдив

 
ТРАКИЙСКА МОГИЛА в местността на с. Свирачи 
Тракийска могила, с. Свирачи, общ. Ивайловград. Паметник от национално значение.
Възложител: община Ивайловград

Консервация на каменен градеж и възстановяване на могилата

СРЕДНОВЕКОВИЕ
РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СВОДЕСТ МОСТ “МУСТАФА ПАША”, ГР. СВИЛЕНГРАД

Старият мост на р. Марица в гр. Свиленград е изключително за епохата си мостово съоръжение, обект на възхищение на много европейски пътешественици от 16-и до 18-и в. Видно от запазения надпис върху каменната стела, която и днес се издига по средата на моста, той е построен през 1529-а г. по нареждане на Мустафа паша, везир при султаните Селим I и Сюлейман I по времето на последния. Мостът е с дължина 295 м. и ширина 6.30 м.

. Обектът е недвижима културна ценност с категория „национално значение”

 
КРЕПОСТ "МАРКЕЛИ", ГР. КАРНОБАТ
„РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА КРЕПОСТ МАРКЕЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ НЕЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ „СРЕДНОВЕКОВЕН ПАРК МАРКЕЛИ”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Общата площ на крепостта е 460 декара, а дължината на крепостните стени е 530 м. И до днес могат да се видят защитните ровове и валове, които са едни от най-внушителните, открити до наши дни на Балканския полуостров.
Проектът за реставрация на крепостта, изпълнен от „РЕСТСТРОЙ“ ООД в периода 2014 – 2015 г., включва:
• Прокарване нов път до крепостта с асфалтова настилка – 3 км;
• Направа Ел. осветление на археологическите обекти;
• Изграждане на пешеходен мост над средновековен ров и вал;
• Изграждане на защитно метално покритие (600 м2) над църква;
• Реставрация и консервация на археологически структури – християнски църкви, крепостни стени и кули, водно съоръжение;
• Вертикална планировка, благоустрояване и озеленяване около археологически обекти.

 
РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КРЕПОСТТА „ТУИДА”
РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КРЕПОСТТА „ТУИДА” ПО ПРОЕКТ „ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТО, ВЪВ ВРЕМЕТО И С ВРЕМЕТО - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ АТРАКЦИИ И ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА В СЛИВЕН”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 05.2011 – 04.2012 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Реставрация и консервация по крепостни зидове, порта, кула, баптистерий, хореум
Частични възстановки на оригинална облицовъчна зидария от оригинален камък и римски тухли
Фугиране на консервационния надзид
Укрепване и хидрофобизация на каменни зидове

 
СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ В с. МЕЗЕК
РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ В С. МЕЗЕК

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 09.2012 – 07.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Реставрация и възстановяване на каменна зидарияр тухлени сводове и купол
Запечатка и консервация на арки, пиластри и стъпала
Биоцидна обработка на каменните градежи. Хидрофобизация
Направа пътеки и социализация на крепостта

 
ТУРСКА БАНЯ В ГРАД СВИЛЕНГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И АДАПТАЦИЯ НА ТУРСКА БАНЯ В АРТ ГАЛЕРИЯ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД СВИЛЕНГРАД

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 10.2011 – 07.2012 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Презиждане на участъци от тухлени и каменни зидове и корнизи
Възстановяване хипокауст (система за подово отопление)
Направа на нови курни от бял мрамор по шаблон и експозиционни отвори към хипокауст
Експониране на видима тухлена зидария и акустични гърнета

 
  ЧИФТЕ БАНЯ гр. Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2001г.

Цялостна консервация и реставрация на турска баня от XIV- ти век, гр. Пловдив.
  СВОДЕСТ МОСТ гр. ХАРМАНЛИ
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Харманли

Аварийни реставрационни работи на сводест мост (Гърбавия мост) на р. Улу дере, гр. Харманли
ВЪЗРАЖДАНЕ
Извършване на СМР на „Къща на занаятите” в гр.Пловдив
Извършване на СМР/СРР на обект – „Къща на занаятите”, находяща се в гр.Пловдив, ул. „Стръмна” №3 – УПИ I, кв. 399 по плана на „Старинна градска част” гр.Пловдив

Обектът е със статут „Паметник на културата с Ансамблово значение”.

Изпълнените от „РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 08.2014 – 12.2014 г. консервационно-реставрационни работи включват:
Конструктивно укрепване
Възстановяване покривна конструкция
Направа цялостна фасадна топлоизолация
Художествено линеарно изписване
Направа каменни настилки

 
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘СТАРОТО УЧИЛИЩЕ’ В ГР. ЗЛАТОГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘СТАРОТО УЧИЛИЩЕ’ В ГР. ЗЛАТОГРАД ПО ПРОЕКТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 8.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Консервационно-реставрационни работи по дървени конструкции
Почистване и префугиране каменна зидария
Реставрация, консервация и патиниране на долапи, врати, оджаци, миндери, полици, асма-тавани и резбовани тавани
Направа на настилка от каменни плочи и калдаръм

 
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ПАЧИЛОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ПАЧИЛОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД ПО ПРОЕКТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 8.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Консервационно-реставрационни работи по дървени конструкции
Почистване и префугиране каменна зидария
Реставрация, консервация и патиниране на долапи, врати, оджаци, миндери, полици, асма-тавани и резбовани тавани
Направа на настилка от каменни плочи и калдаръм

 
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ЧАЛЪКОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД
РЕСТАВРАЦИЯ НА ‘ЧАЛЪКОВА КЪЩА’ В ГР. ЗЛАТОГРАД ПО ПРОЕКТ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АТРАКТИВНОСТ НА ГРАД ЗЛАТОГРАД”

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 8.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Консервационно-реставрационни работи по дървени конструкции
Почистване и префугиране каменна зидария
Реставрация, консервация и патиниране на долапи, врати, оджаци, миндери, полици, асма-тавани и резбовани тавани
Направа на настилка от каменни плочи и калдаръм

 
БАЯТОВА КЪЩА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Цялостна реставрация на “Баятова къща” 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

 БАКАЛОВА КЪЩА
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006-2007г.


Цялостна реставрация на “Бакалова къща”, 19-ти век, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’. 
КЪЩА ХИНДЛИЯН
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Български национален комитет на ИКОМОС 2006 - 2007г.

Реставрация на фасади и художествено изписване на къща “Хиндлиян”, средата на 19-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.
Къща на Сдружение “ИЗКУСТВОТО ДНЕС”

Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2005г.

Реставрация на фасади на възрожденска сграда, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

Художествена галерия - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение. 

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, ул. “Съборна”, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

ЦАНКО ЛАВРЕНОВ, МЕКСИКАНСКА ГРАФИКА

Художествена галерия - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение. 

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.

Реставрация на фасади на сграда от 19-ти век, ул. ‘А.Гидиков’ №11, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.

  ХАДЖИ ЧОНЕВА КЪЩА гр. Смолян кв. Устово
Паметник от местно значение.
Възложител: Община Смолян и Проект “Красива България” - 2001г.

Цялостна реставрация на възрожденска къща, кв. Устово, гр. Смолян.
  Църква СВ. НЕДЕЛЯ

Камбанария - Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от национално значение

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2003г.


Реставрация и консервация на фасади, църква ‘Св. Неделя’, архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.

НОВА ИСТОРИЯ
КОНСЕРВАЦИОННО – РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА, ВР. ШИПКА
„КОНСЕРВАЦИОННО – РЕСТАВРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ СКУЛПТУРНАТА ФИГУРА НА ЛЪВ НА ПАМЕТНИКА НА СВОБОДАТА, ВР. ШИПКА“

Паметникът на Свободата на вр. Шипка е открит на 26-и август 1934-а г. Осветен е от старозагорския митрополит Павел, а цар Борис III прерязва лентата и произнася реч. Откриването е оповестено от 101 топовни изстрела. Проектът е на арх. Ат. Донков и скулптора Ал. Андреев. Скулптурата на лъва се състои от 28 части, отляти в леярната на Софийския военен арсенал. Сглобяването на фигурата се извършва на място. Паметникът на свободата на вр. Шипка е висок 31.5 м, а фигурата на лъва е с дължина 8 м, височина 4 м и тегло 28 тона, разположена от северната страна на монумента.
Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Национално значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 06.2019 – 09.2019 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
– Монтаж и демонтаж на фасадно инвентарно скеле, вкл. проход за достъп до вътрешността на паметника;
– Почистване ерозирали фугировки и запълване каверни в каменен зид на Паметника;;
– Отстраняване на съществуващи китове от фугите на фигурата на лъва - полиестерни, от миниум и безир и силикони, с помощта на разтворители;;
– Отстраняване на отложения и боя от цялата повърхност на фигурата - ръчно със скалпел и разтворител;
– Инхибиране на месинговата отливка с 5 %-ов разтвор на бензотриазол в етилов алкохол;
– Запълване с олово на фуги между отделните фрагменти на фигурата.

 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИК НА ПОБЕДАТА, ОБЩ. ПЛЕВЕН
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИК НА ПОБЕДАТА, ОБЩ. ПЛЕВЕН
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРИЯ МОСТ НА Р. ВИТ.

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 6.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Обработка и заздравяване леглата на липсващи лицеви камъни в устои
Изработка и монтаж чeлeн камък дъга по детайл;
Направа на мостова дървена конструкция и парапет;
Възстановяване чугунени пирамиди с пластична декорация по исторически детайл
Възстановяване верига по исторически детайл
Възстановяване на мраморен медальон от съхранени оригинални фрагменти

 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРИЯ МОСТ НА Р. ВИТ.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СТАРИЯ МОСТ НА Р. ВИТ.
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИК НА ПОБЕДАТА, ОБЩ. ПЛЕВЕН

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘Местно значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 6.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Обработка и заздравяване леглата на липсващи лицеви камъни в устои
Изработка и монтаж чeлeн камък дъга по детайл;
Направа на мостова дървена конструкция и парапет;
Възстановяване чугунени пирамиди с пластична декорация по исторически детайл
Възстановяване верига по исторически детайл
Възстановяване на мраморен медальон от съхранени оригинални фрагменти

 
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ
ПРЕУСТРОЙСТВО НА ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ

Обектът е недвижима културна ценност с категория ‘ансамблово значение’.

Изпълнените от РЕСТСТРОЙ ООД в периода 6.2013 – 09.2013 г. Консервационно-реставрационни работи включват:
Интериорни преустройства за специфичните цели на галерията;
Изграждане нов официален вход;
Ремонтни работи по покрив и тенекиджийски работи;
Подмяна на прозорци и витрини с нови от слепена дървесни профили;
Реставрационни работи по фасадите. Тониране по цветен проект.

 
НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ‘ДОБРИН ПЕТКОВ’ – ГР. ПЛОВДИВ
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО ‘ДОБРИН ПЕТКОВ’ – ГР. ПЛОВДИВ

Изпълнените от „РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 06.2011 – 08.2011 г. строително монтажни работи включват:

Топлоизолация и боядисване по фасади
Поставяне на AL и PVC дограма
Нови ВиК и ЕЛ инсталации и обновяване на санитарните възли
Подмяна настилки и цялостно вътрешно боядисване
Монтаж платформен лифт за инвалиди

 
КОНЦЕРТЕН КОМПЛЕКС "БЪЛГАРИЯ" – СОФИЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДАТА НА КОНЦЕРТЕН КОМПЛЕКС "БЪЛГАРИЯ" – СОФИЯ” /ЗАЛА "БЪЛГАРИЯ"/

Сградата на архитектурния комплекс „България“ е смятана за пример за модернизма в българската архитектура в междувоенния период.  

През 1978 комплексът е обявен за архитектурен паметник на културата от национално значение.

Изпълнените от „РЕСТСТРОЙ” ООД в периода 09.2011 – 11.2011 г. Консервационно-реставрационни и строително монтажни работи са концентрирани в подобряване на интериора на залата и фоайетата и включват:
Изграждане на климатизация на концертен комплекс „България"
Ремонт на електроинсталации, подмяна на електрооборудване
Подмяна на дограма, топлоизолация по фасади. Полагане на мазилки и тониране
Подмяна мокети, ремонт и претапициране столове в концертна зала

 
ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: Градска художествена галерия и Проект “Красива България” - 2001г.

Реставрация на фасади на Градска художествена галерия от началото на 20-ти век, архитектурен резерват “Старинен Пловдив”.

 
  Къща на ул. “Ал. Батенберг” №39 гр.Пловдив
Паметник от местно значение.
Възложител: “Метрополис” ООД - 2008г.

Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадата на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Ал. Батенберг” №39 гр. Пловдив.
  Сграда ул.“Ал. Батенберг” гр. Пловдив
Бившо кино “БАЛКАН”. Паметник в ансамбъл.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2000г.

Реставрация и консервция на каменна облицовка на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Ал. Батенберг” гр. Пловдив.
  Сграда гр. Пещера
Възложител: Атанас Марков 2004г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, гр. Пещера.

 
  Сграда на площад ”Ст. Стамболов” гр. Пловдив”

Паметник в ансамбъл

Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2000г.

Реставрация и консервция на фасади на сграда от началото на 20-ти век, пл. ‘Стефан Стамболов’ гр. Пловдив.

  СЪДЕБНА ПАЛАТА гр. Пловдив
Деклариран паметник.
Възложител: Община Пловдив и Проект “Красива България” - 2004г.

Реставрация и консервция на каменна облицовка на сграда от началото на 20-ти век, ул. “6ти Септември” гр. Пловдив.
  Сграда на ул. “Съборна” №20
Резерват “Старинен Пловдив”. Паметник от местно значение.
Възложител: “Пингуин травел груп” ООД 2005-2006г.

Реставрация на фасади на сграда от края на 19-ти век, ул. ‘Съборна’ 20 в архитектурен резерват ‘Старинен Пловдив’.
  Сграда на общ. Родопи, ул. “Софроний Врачански” №1, гр. Пловдив

Общинска администрация на Община “Родопи”. Паметник от местно значение.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” - 2006 г.


Цялостно укрепване, реставрация и консервция на пластични декоративни елементи по фасадите на сграда от началото на 20-ти век, ул. “Софр. Врачански” №1 гр. Пловдив.

Църква СВ.ТРОИЦА

с. Бенковски – Паметник от национално значение.
Възложител: Църковно настоятелство и “ПЕНОН” ООД 2000 г.

Реставрация и консервация на фасади, църква “Св. Троица” с. Бенковски община “Марица”

ДРУГИ ОБЕКТИ
  Църква “ВЪЗКРЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ”
с.Кадиево община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Реновация на околно пространство на Църква “Възкресение Господне” с. Кадиево община “Родопи”.
 Църква СВ.ГЕОРГИ
с.Оризари община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2008г.

Изграждане църква “Св. Георги” в с. Оризари, община “Родопи” обл. Пловдив.
  Църква СВ. МАРИНА
с.Златитрап община “Родопи”.
Възложител: Община “Родопи” и Проект “Красива България” 2006г.

Изграждане църква “Св. Марина” в с. Златитрап, обл. Пловдив.

Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg reststroy.ltd@gmail.com