!
Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата

 

Да съхраним Българската си идентичност!

“РЕСТСТРОЙ” ЕООД е една от водещите компании в България в областта на реставрацията, консервацията и експонирането на паметници на културата. Основана е през 1999-а година и оттогава се специализира изключително в областта на съхранението на всички видове културно-исторически паметници в страната от най-дълбока древност до наши дни. Собственик и управител на фирмата е:

Константин Стефанов Константинов – строителен инженер с 35-годишен професионален стаж.

“РЕСТСТРОЙ” ЕООД е специализирана фирма в проектиране и изпълнение на консервационно- реставрационни работи по недвижими културни ценности. Ръководителите и повечето от водещите специалисти във фирмата имат над тридесетгодишен опит в опазването на недвижими паметници на българското културно-историческото наследство.

 Капацитетът на “РЕСТСТРОЙ” ЕООД е съобразен с изискванията за инженеринг. Фирмата има реализирани повече от петдесет недвижими културни ценности с национално и местно значение,  както и изпълнени реновации на множество публични сгради и обекти.

“РЕСТСТРОЙ” ЕООД изпълнява и ново строителство, изискващо съвременни технологични решения, за което има необходимия потенциал.

“РЕСТСТРОЙ” ЕООД  е вписано в Централния професионален регистър на строителите в България с обхват - изпълнение на строежи от І-ва група:

·        Строежи по чл.137 ал.1, т.1,  буква “М” (недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение");   и т. 4, буква „Е” (недвижими културни ценности с категория "местно значение") и т. 5, буква “Е” (недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение")

·        Строежи от четвърта до пета категория

 

Ръководството на ”РЕСТСТРОЙ” ЕООД приема политика за изграждане и внедряване на Система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа, и управлението на околната среда съответстваща на международните стандарти ISO 9001:2015; OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015, като средство за  утвърждаване доброто име и репутация на Дружеството.

За нас сертифицирането по тази система и непрекъснатото поддържане на нейната ефективност представляват най-добрата гаранция за качеството на предлаганите от нас услуги.

Като Управител  на “РЕСТСТРОЙ” ЕООД, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на поставените цели и на обявената политика.

                     

 

                                          Управител:

 

                                                          инж. Константин Константинов

 

Строежи по по чл. 137 ал. 1, т. 1, буква “М”; т. 4, буква “Е” и т. 5, буква “Е”

Строежи Първа група, от четвърта до пета категория  


ISO 9001:2015;
OHSAS 18001:2007 и БДС EN ISO 14001:2015 - международни стандарти с обхват   Консервация и реставрация на недвижими културни ценности, общостроителни и строително-ремонтни  работи

Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg reststroy.ltd@gmail.com