Реставрация, консервация и експониране на паметници на културата

“РЕСТСТРОЙ” ЕООД  е вписано в Централния професионален регистър на строителите в България с обхват - изпълнение на строежи от І-ва група:

·        Строежи по чл.137 ал.1, Т.1, БУКВА “М”; Т.4, БУКВА “Е” и Т.5, БУКВА “Е”
·        Строежи от четвърта до пета категория
Пловдив, ул. "Месемврия" 28, Тел. факс: 032 / 630 550, reststroy@abv.bg reststroy.ltd@gmail.com